§ 1 Navn og formål

Klubbens navn er Inderøy jazzforum og den har sitt sete Inderøy kommune. Klubben ble stiftet 23.11.1989.

Klubbens formål er å:

 • gi publikum anledning til å oppleve levende musikk, med spesielt fokus på formidling til ungdom
 • spre kunnskap om, øke forståelse for og interessen for jazzmusikk og beslektede musikkformer
 • samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan idra til styrkning av musikkmiljøet

Klubben er medlem av Norsk jazzforum

§ 2 Medlemskap

Enhver person som kan bifalle klubbens formål, kan bli medlem av klubben. Ethvert medlem har rett og plikt til – gjennom demokratiske avgjørelsen – å delta i klubbens ledelse og bestemme dens form og virksomhet.

Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av styret. I spesielle tilfeller kan styret frita et medlem fra å betale kontingent for et bestemt tidsrom.

Medlemskapet medfører bl.a.:

 • billigere adgang til de fleste av klubbens arrangement.
 • enkelte tilbud som rettes kun til medlemmer av klubben.

Et medlem som motarbeider klubbens virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes or en bestemt periode.

§ 3 Organissjon

Klubbens plikter og oppgaver ivaretas av:

 1. Årsmøtet, som er klubbens øverste myndoghet og består av medlemmene.
 2. Styret, som forestår den daglige driften og består av minst 3 medlemmer.

§ 4 Årsmøtet

Årsmøtet skal avholdes innen 1.mars hvert år.

Årsmøtet skal

 • Velge møteleder og referent.
 • Behandle styrets årsberetning.
 • Behande styrets regnskap.
 • Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
 • Trekke opp retningslinjer for klubbens virksomhet.
 • Velge:
  • De 3 faste verv: Leder, økonomi-ansvarlig og sekretær. I tillegg kan styret om ønskelig, be valgkomiteen om å foreslå ytterligere personer som enten konstitueres i styret eller velges til verv som: nestleder, teknisk ansvarlig, styremedlem m.m. Vervene bookingansvarlig og PR-ansvarlig fordeles mellom styremedlemmene etter konstituering
  • 2 eller flere vararepresentanter til styret.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring senest 3 uker før det skal avholdes.

Saksliste skal være disponibel for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene. Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevd, eller når minst 1/3 av medlemmene raver det. Det kalles inn med minst 2 ukers varsel Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§ 6 Styret

Styret består av minst tre medlemmer, alt etter dsom det fungerende styret finner det formålstjenlig. Styremøte skal avholdes minst en gang pr. måned.

Ved frafall rykket vararepresentant opp og styret kan oppnevne en ny vararepresentant.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten(minimum 2 stk.) av medlemmene er tilstede og vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den stemme som bifalles av leder.

Vedtak fattet av styret, kan endres av styret senere, med alminnelig flertall.

Vararepresentanter har møte- og talrett på styremøtene.

Vararepresentanter har stemmerett når de erstatter et fraværede medlem.

§ 7 Drift

Styret forestår den daglige ledelse av klubbens virksomhet.

Ved siden av å fordele klubbens gjøremål mellom seg så lang som mulig, benytter styret frivillige funksjonærer til klubbens drift.

Styret utarbeider instruks for alle ansatte og alle undergrupper som blir helt eller delvis skilt ut fra styrets daglige ledelse.

§ 8 Kontokreditt

Styrets leder har fullmakt til å søke om kontokreditt en gang pr år inntil kr 100.000,- i forbindelse med Soddjazz. Kreditten kan ha inntil 3 måneders innløsningsfrist.


 

Endringshistorikk:

2007-06-06: §8 lagt til ved årsmøtevedtak